อีพี-พลัส เลิร์นนิ่ง จำกัด (EP-PLUS LEARNING) ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษ และเพิ่มทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ นอกเหนือจากการเรียนการสอนในโรงเรียน โดยมีเจตนารมณ์ในการให้ความรู้ในทักษะด้านต่างๆ แก่นักเรียน หรือบุคคลอื่นที่สนใจอย่างเต็มที่ ซึ่งผู้เรียนจะได้รับทั้งความรู้ ความสนุกสนาน พร้อมความสุข และปลูกฝังให้เกิดความรักในการเรียนภาษาอังกฤษอีกด้วย

 

อีพี-พลัส เลิร์นนิ่ง จำกัด (EP-PLUS LEARNING) เน้นนโยบายการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ เน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นด้านหลักไวยากรณ์ การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน โดยคณาจารย์เจ้าของภาษาซึ่งสำเร็จการศึกษา และมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ